FUNDACJA

Centrum Popularyzacji Kosmosu "PLANETARIUM - TORUŃ" funkcjonuje jako obiekt kulturalny prowadzony przez Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Fundacja prowadzi Planetarium samodzielnie, finansując bieżące utrzymanie i rozwój obiektu wyłącznie z własnych środków finansowych. Nie korzysta z zewnętrznych dotacji z budżetu.
Fundacja została ustanowiona przez trzech prywatnych fundatorów w dniu 2 lutego 1990 roku. W maju 1990 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie została wpisana do rejestru fundacji pod pozycją RF I 493. Dnia 20 czerwca 2001 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami legislacyjnymi, dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod pozycją 0000020910.
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu jest fundacją prywatną, nad którą nadzór sprawuje Minister Kultury i Sztuki. Siedziba Fundacji znajduje się w budynku Planetarium, w Toruniu przy ulicy Franciszkańskiej 15-21. Powołany przez fundatorów Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Własne środki Fundacji, wsparcie sponsorów, finansowa pomoc Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz władz miasta przyczyniły się do budowy i wyposażenia Planetarium. Dnia 1 czerwca 1993 roku użytkownikiem budynku Planetarium, tj. adaptowanego na ten cel zbiornika pogazowego z II poł. XIX w., została Fundacja, która zobowiązała się do samodzielnego zarządzania tą placówką kulturalno – oświatową. Patronem toruńskiego Planetarium został Władysław Dziewulski, astronom, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, współtwórca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. Wieloletnie starania zostały zwieńczone sukcesem 17 lutego 1994 roku, kiedy nastąpiło oficjalne otwarcie Planetarium.
Cele statutowe Fundacji:
-  popularyzacja życia, dzieła i epoki Mikołaja Kopernika oraz jego kultu wśród narodów całego świata
-  popularyzacja wiedzy astronomicznej i pokrewnych jej dyscyplin wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży
-  podejmowanie inicjatyw zmierzających do stworzenia z Muzeum Mikołaja Kopernika oraz z Planetarium im. Władysława Dziewulskiego znaczących obiektów turystycznych Polski
-  aktywizacja ludzi nauki, kultury i sztuki służąca wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach Muzeum Mikołaja Kopernika oraz Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu
-  organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji
-  propagowanie idei stałej konserwacji zespołu kamieniczek przy ulicy Kopernika 15/17 będących siedzibą Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu i budowy Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do gromadzenia środków materialnych na rzecz ich rozwoju

Pliki